TECHIMP - ALTANOVA GROUP

Hợp bộ theo dõi phóng điện cục bộ cho Trạm Biến Áp (Loại...

AQUILA có thể được sử dụng để thực hiện đánh giá PD trực tuyến và ngoại tuyến

trên tất cả các thiết bị điện ở bất kỳ cấp điện áp nào.

Nhờ thiết lập đơn giản và nhanh chóng, thiết bị cho phép thực hiện

các thao tác thu thập chi tiết và chính xác, có thể được phân tích

ngay lập tức hoặc lưu lại để phân tích thêm.

Download datasheet AQUILA

Mua hàng