Thiết bị đo dòng dò chống sét van

Thiết bị đo dòng rò CSV online LCM500

Gọn nhẹ, được tích hợp pin. 

Nhận dạng cho từng chống sét van, khởi tạo quản lý dễ dàng.

Thiết bị có thể lưu trữ 1000 dữ liệu và giá trị đo của CSV.

Xác định từng kiểu chống sét van bao gồm thông số vận hành.

Phần mềm có thể tiến hành đánh giá nhóm chống sét van cùng loại.

Download Datasheet Model LCM500

Mua hàng