Thiết bị thử nghiệm Rơ-le ba pha (Relays Tesing)

Thiết bị thử Rơ-Le F6150-Series

Thực hiện thử nghiệm xác minh và hiệu chuẩn rơle có tải cao 

Thử nghiệm Analog các thiết bị bảo vệ 1A và 5A

Thực hiện mô phỏng trạng thái và transient testing

Thử nghiệm CT đo lường cấp 0,2

Thực hiện phép thử End-to-End với đồng bộ hóa thời gian GPS

Tối đa 12 nguồn (sáu điện áp, sáu dòng điện) có thể

cấu hình để thí nghiệm các sơ đồ phức tạp

Cung cấp đầy đủ công suất VA với tải điện trở, điện cảm và điện dung ở định mức

tối đa (6×35, 3×70, 1×210 ampe)

Download datasheet F6150SV

Download datasheet F6150e

Mua hàng