Thiết bị thử cao áp một chiều

Máy thử cao áp một chiều Model 4200-5

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 200 kV, 5 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 200 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 5 mA.

Download Datasheet Model 4200-5.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 4160-5

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 160 kV, 5 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 160 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 5 mA.

Download Datasheet Model 4160-5.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 4100-10

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 100 kV, 10 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 100 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 10 mA.

Download Datasheet Model 4100-10.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 475-20

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 75 kV, 20 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 75 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 20 mA.

Download Datasheet Model 475-20.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 440-20

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 5A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 3A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 40 kV, 20 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 40 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 20 mA.

Download Datasheet Model 440-20.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 4120-10

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 120 kV, 10 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 120 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 10 mA.

Mua hàng